torek, 17. maj 2016 ob 09:30

Razpis za prosto delovno mesto PZS: Strokovni delavec

Na podlagi 4., 20. in 22. člena Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS objavljamo prosto delovno mesto strokovni delavec (m/ž).
STROKOVNI DELAVEC (m/ž)

Pogoji:
 • VI. - VII. stopnja strokovne izobrazbe (tehnične ali druge),
 • 3 leta delovnih izkušenj, 
 • vozniški izpit B kategorije,
 • napredno obvladovanje dela z računalnikom (MS Office) in internetnimi orodji,
 • pisno in govorno znanje angleškega jezika,
 • ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca 3 v športu,
 • poznavanje dejavnosti planinske organiziranosti in delovanja društev.

Vsebina dela - delovne naloge:
 • Načrtovanje, vodenje , usmerjanje in usklajevanje programov na področju planinskih poti,
 • spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju,
 • izvajanje sprejetega programa dela in sklepov organov PZS z delovnega področja, 
 • pripravljanje strokovnih gradiv za seje komisij in zbora dejavnosti ter nudenje administrativne podpore,
 • vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter poročil,
 • sodelovanje pri pripravi in organizaciji programov usposabljanj z delovnega področja, 
 • nudenje strokovne pomoči društvom z delovnega področje, 
 • urejanje in vodenje podatkov v katastru planinskih poti,
 • vodenje projektov,
 • pripravljanje dokumentacije in vlog za kandidiranje PZS na javnih razpisih in poročanje o izvajanju projektov,
 • sodelovanje z institucijami, organizacijami, gospodarskimi družbami v domačem in mednarodnem okolju, katerih dejavnost je povezana z delovnim področjem, 
 • opravljanje drugih nalog po nalogu generalnega sekretarja.


Odgovornost:
 • Za izvajanje strategije PZS in sklepov na področju planinskih poti,
 • skupaj z načelnikom komisije za izvajanje vsebinskega in finančnega načrta dela,
 • za samostojno izvajanje nalog v skladu z zakonodajo, akti, standardi in navodili,
 • za strokovno in učinkovito doseganje načrtovanih rezultatov dela,
 • za skrbno, gospodarno in strokovno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi,
 • za varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varstvo okolja,
 • za varovanje poslovne tajnosti in osebnih podatkov,
 • za ugled PZS v javnosti.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom in možnostjo podaljšanja. 

Rok za prijavo je 30. maj 2016 

Vloge kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, nepopolne vloge in prepozno prispele prijave, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 

Kandidati naj pošljejo svoje pisne vloge z dokazili v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - vloga za prosto DM« na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana.

24.04.2024