nedelja, 25. februar 2018 ob 12:00

Razpis zbiranja predlogov kandidatov za načelnika in člane Komisije za planinske poti PZS

V skladu s 33. členom Pravilnika Komisije za planinske poti in na osnovi sklepa Komisije za planinske poti z dne 10. februarja 2018 o postopku kadrovanja v organe Komisije za planinske poti za mandatno obdobje 2018 - 2022 komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov pri KPP objavlja razpis za zbiranje predlogov kandidatov za načelnika in člane IO KPP PZS.
Na podlagi 33. člena Pravilnika Komisije za planinske poti Zbor markacistov izvoli načelnika in člane IO KPP, ki jih predlaga Komisija za izvedbo kandidacijskega postopka KPP PZS.

Kandidate lahko predlagajo planinska društva z odseki za planinske poti in odbori za planinske poti pri MDO PD.

Kandidati za člane IO KPP PZS morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • so člani planinskega društva,
  • so registrirani markacisti kategorij B ali C,
  • uspešno delajo na področju planinskih poti v planinski organizaciji,
  • dobro poznajo problematiko planinskih poti, planinstvo in planinske dejavnosti,
  • izpolnijo pisno soglasje k svoji kandidaturi.

Kandidati za načelnika morajo poleg pogojev za člana IO KPP PZS:
  • imeti tudi organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • zaželeno je znanje enega tujega jezika (angleščina ali nemščina),
  • morajo predložiti kratek markacijski življenjepis, predstaviti svoje delovanje pri delu na planinskih poteh in dosedanje vodenje ter vizijo dela Komisije za planinske poti za mandatno obdobje 2018-2022.

Kandidature s prilogami mora predlagatelj poslati
s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p. p. 214, 1001 Ljubljana ali oddati osebno v tajništvu PZS v zaprti ovojnici, ki ima v levem spodnjem robu oznako »NE ODPIRAJ - RAZPIS KPP 2018«. Upoštevane bodo kandidature, ki bodo prispele v tajništvo PZS do 1. marca 2018, do 12. ure.

Komisija smatra dokument za kandidaturo kot dokument zaupne narave in jih bo kot take obravnavala do zaključka svojega dela in predaje materialov za Zbor markacistov, ki bo predvidoma meseca aprila.

Igor Mlakar,

 

24.04.2024