petek, 25. januar 2019 ob 10:20

Četrta seja UO PZS v znamenju načrtov za 2019 in planinskega gospodarstva

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na četrti seji v mandatnem obdobju 2018–2022 sestal 24. januarja 2019 na sedežu PZS v Ljubljani. Posvetil se je vsebinskemu in finančnemu načrtu za leto 2019, mednarodni dejavnosti PZS, planinskemu gospodarstvu in potem, podal soglasje k novemu vodstvu Mladinske in Vodniške komisije PZS ter obdelal še druge aktualne teme.
Prisotnih je bilo 18 od 24 članov upravnega odbora, kar je 75-odstotna udeležba. Uvodoma je bil potrjen zapisnik 3. seje UO in bile so podane aktivnosti v obdobju od pretekle seje UO PZS. Upravni odbor je potrdil podrobni finančni načrt PZS za leto 2019, podal soglasje k podrobnim vsebinskim načrtom komisij in na predlog odborov sprejel podrobni vsebinski program dela za 2019.

Predstavljeno je bilo sodelovanje PZS v mednarodnih organizacijah, in sicer znotraj UIAA (Mednarodno združenje planinskih organizacij), EUMA (Evropsko združenje planinskih zvez), CAA (Združenje planinskih organizacij alpskega loka) in BMU (Združenje planinskih organizacij Balkana). Upravni odbor je na predlog predsednika PZS predlagal Martina Šolarja, podpredsednika PZS, za kandidata za predsednika BMU.

Obširneje so se posvetili planinskemu gospodarstvu. Upravni odbor je za obdobje januar 2019–januar 2023 potrdil podaljšanje veljavnosti certifikatov okolju prijazna planinska koča Koči pri Jelenovem studencu (PD Kočevje), Domu na Uršlji gori (PD Prevalje) in Domu pri izviru Završnice (PD Žirovnica) ter družinam prijazna planinska koča Domu pri izviru Završnice (PD Žirovnica), Planinskemu domu na Kumu (PD Kum), Planinski koči Velikonočnica (PD Boč - Kostrivnica) in Planinskemu domu na Jančah (PD Litija). Prav tako je UO na podlagi sklepa IO Gospodarske komisije in predlog lastnika koče potrdil izbris Koče na Sabotinu iz Registra planinskih objektov PZS.

4_seja_uo_pzs_2019_foto_manca_cujez
Četrta seja UO PZS v znamenju načrtov za 2019 in planinskega gospodarstva (foto Manca Čujež)

UO PZS se je seznanil s pravnimi mnenji glede prodaje Ribniške koče in potrdil veljavnost preteklih sklepov ter na podlagi negativnih izkušenj pri prodaji Ribniške koče soglašal, da vodstvo PZS začne s pristojnimi planinskimi društvi pripravo predloga podrobnejše pravne ureditve upravljanja solastniškega deleža PZS na kočah. Zbrani so prav tako pooblastili vodstvo PZS, da skupaj s PD Ljubljana Matica začne razgovore oz. pogajanja z Agrarno skupnostjo meščanske korporacije Kamnik (AS MKK) glede celostne ureditve vračila Doma v Kamniški Bistrico po denacionalizacijskem zahtevku skupaj z morebitnimi odškodninami, končni dogovor pa bo potrdil UO PZS na eni izmed naslednjih sej.

Podano je bilo soglasje k izvolitvi članov IO Mladinske komisije PZS, ki so bili izvoljeni na zboru mladinskih odsekov: Ana Suhadolnik (PD Borovnica) – načelnica, Nika Čuk (PD Postojna), Katja Hren (PD Šmarna gora), Blaž Erjavc (IMP Ljubljana), Katarina Kadivec (PD Šmarna gora), Matjaž Dremelj (PD Vrhnika), Jure Pečak (PD Ljubljana-Matica), Leto Križanič Žorž (PD Dovje-Mojstrana), Tim Peternel (PD Dovje-Mojstrana), Matic Lampreht (PD Lovrenc na Pohorju), Kaja Čeh (PD Matica Murska Sobota).

Prav tako bilo podano soglasje k izvolitvi članov IO Vodniške komisije PZS, ki so bili izvoljeni na zboru predstavnikov vodniških odsekov: Franc Gričar (PD Zagorje) – načelnik, Jožef Bobovnik (PD Fram), Doroteja Bokavšek (PD Ptuj), Boris Madon (PD Žirovnica), Matej Kocbek (PD Krka Novo mesto), Katja Žagar (PD Valentin Stanič Kanal), Franc Kemperle (PD Kamnik), ter soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije.

Pri spremembah Katastra planinskih poti je UO soglašal, da se opustita odseka planinskih poti Zidani most–Gornje Brezno in Vrh Vrat–Pri Jeramu, oba se v katastru zavede kot opuščena, pri odstranitvi oznak pa morata pristojni planinski društvi upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.

Za predstavnika PZS v Programskem svetu Planinskega učnega središča Bavšica je bil imenovan Uroš Kuzman (PD Velenje). Za konec je bil potrjen Pravilnik o delu MDO PD Zasavja in podrobno obrazložen pojem sklepčnosti občnega zbora.

Naslednja redna seja UO PZS bo 7. marca 2019.

Manca Čujež
22.04.2024