ponedeljek, 15. april 2024
POIŠČI

Razstava o Ivanu Šumljaku in 60-letnici Slovenske planinske poti
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

sreda, 15. april 2015 ob 00:00, ogledov: 11031

Informacija o začetku postopka za spremembe in dopolnitve Statuta PZS

Objavil(a): Matej Ogorevc
V treh letih izvajanja določil statuta PZS smo ob razpravah ugotovili določene nejasnosti, nedoslednosti ali določila, ki v praksi niso najbolje učinkovala. Zato je predsedstvo PZS skladno z 71. členom Statuta PZS sprejelo pobudo za začetek postopka za spremembe in dopolnitve statuta PZS.
Na skupščini PZS, ki je bila 14. aprila 2012 v Ormožu, je bil po dveh letih razprav in usklajevanj sprejet nov statut PZS, ki je prinesel kar nekaj vsebinskih in organizacijskih novosti. Že v fazi priprave in tudi ob sprejemu je bilo večkrat poudarjeno, da se mora spremljati izvajanje določil statuta in na podlagi izkušenj iz prakse po potrebi pripraviti predloge sprememb in dopolnitev, ki bi naj statut še bolj približale dejanskim potrebam planinske organizacije.

Predsedstvo PZS je na prvem delu 12. seje, ki je bila 11. februarja 2015, skladno z 71. členom Statuta PZS sprejelo sklep, da podaja UO PZS pobudo za spremembe in dopolnitve statuta PZS in predlagalo imenovanje delovne skupine. Na drugem delu 12. seje, ki je bila 25. februarja 2015, pa je predsedstvo obravnavalo in sprejelo »Izhodišča za razpravo o spremembah in dopolnitvah statuta PZS.«

Predviden časovni okvir postopka za spremembe in dopolnitve Statuta PZS
 • 5. marec 2015: UO PZS potrdi začetek postopka ter izhodišča za spremembe in dopolnitve. Imenuje delovno skupino.
 • 11. april 2015: Skupščina PZS se seznani z informacijo o začetku postopka za spremembe in dopolnitve statuta PZS.
 • 30. junij 2015: Podaljšani rok odprtega javnega poziva za zbiranje predlogov sprememb in dopolnitev statuta PZS.
 • 20. september 2015: rok za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev statuta PZS. Osnutek pripravi delovna skupina.
 • Seja UO PZS v oktobru ali novembru 2015: I. obravnava osnutka sprememb in dopolnitev statuta PZS.
 • 20. januarj 2016: končana javna obravnava osnutka sprememb in dopolnitev statuta PZS.
 • 20. februarj 2016: rok za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev statuta PZS. Dopolnjeni osnutek pripravi delovna skupina na podlagi javne obravnave.
 • Seja UO PZS v marcu 2016: II. obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev statuta PZS - potrditev predloga za skupščino PZS 2016.
 • April 2016: Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev statuta PZS na skupščini PZS.

Izhodišča za razpravo o spremembah in dopolnitvah statuta PZS
 • V 18. členu je določena možnost včlanitev in delovanje pridruženega društva/organizacije v PZS. Kljub pozivu primernih organizacij, za pridruženo članstvo do sedaj še nismo prejeli nobene prošnje ali vsaj najave. Zakon o društvih pa tudi sicer dopušča možnost včlanitve drugih pravnih oseb (poleg društev) v društva oz. zveze društev, zato je smiselno preveriti možnost polnopravnega članstva tudi drugih pravnih oseb, poleg planinskih društev, v PZS.
 • V 19. členu, alineja j) je navedena naloga, ki jo društva prenašajo na PZS in sicer »sprejetje standardov za planinske koče in njihovo razvrščanje ter določitev najvišjih cen osnovne oskrbe in prenočevanja«. Glede na predloge je smiselno preveriti potrebo po določanju najvišjih cen osnovne oskrbe in prenočevanja in ali bi bilo slednje smiselno nadomestiti s priporočenimi najvišjimi cenami. Ob tem bi ugodnosti s strani PZS na področju planinskega gospodarstva lahko koristila le tista društva, ki upoštevajo priporočene cene. V statut bi bilo smiselno dodati tudi določilo, da PZS določa popuste za prenočevanje članov v planinskih kočah in da je upoštevanje le-teh v vseh objektih, ki imajo statut planinske koče, obvezen.
 • V 32. členu so določene pristojnosti UO PZS. Smiselno bi bilo preučiti, ali se naj vse dodatne pristojnosti, ki so bile določene ob sprejemanju pravilnikov komisij, zapišejo tudi v statut PZS (soglasje k selektorjem državnih reprezentanc, soglasje k vpisu ali izbrisu planinske koče v register planinskih koč, soglasje k vpisu ali izbrisu planinske poti v kataster planinskih poti, soglasje k spremembam točk Slovenske planinske poti, ...).
 • V 32. členu je določeno tudi, da UO PZS nova društva sprejema v članstvo samo enkrat letno. Ob upoštevanju tega določila se je pojavila težava pri sprejemanju društev in klubov, ki želijo s svojimi člani nastopati v uradnih tekmovalnih sistemih PZS, kar pa ni možno, brez članstva v nacionalni panožni športni zvezi. Zato je bilo smiselno preučiti možnost, da se lahko društva izjemoma včlanijo v PZS tudi večkrat letno. Ob tem je potrebno preučiti tudi postopke za izbris društva iz članstva v PZS (21. člen).
 • V 35. členu je določeno, da »Odbor vodi vodja, ki ga člani izvolijo izmed sebe na predlog predsednika PZS.« Poleg neskladja z 28. členom, je pri Odboru Gore in varnost določeno drugačno imenovanje vodje odbora (vsakoletno izmenjevanje vodje odbora med predstavniki PZS in GRZS, s soglasjem drugega predsednika pa ga imenuje predsednik matične zveze).
 • V 66. členu je določeno, da »Posamezne komisije iz 34. člena tega statuta podeljujejo vsako leto omejeno število samo najvišjih priznanj za dolgoletne in izjemne dosežke na področju komisije«. To določilo je bilo uvedeno zaradi enotnosti in pomena sistema priznanj PZS, zato je potrebno iz tega vidika preučiti tudi možnost, da bi tovrstno določilo veljalo tudi za MDO PD. S tem se spodbudi MDO PD, da koristijo, promovirajo in dajejo ustrezen pomen enotnemu sistemu planinskih priznanj.
 • Potrebno je preučiti smiselnost vključevanja društev in klubov s specializiranim področjem delovanja (alpinizem, športno plezanje, gorsko reševanje ...) v delo MDO PD ali pa jih neposredno organizacijsko vključiti v zbore dejavnosti s svojega področja.
 • V nekaterih sorodnih organizacijah je v pristojnosti skupščine tudi, da imenuje Volilno komisijo, ki neodvisno od ostalih organov pripravi in izvede volitve, ki sodijo pod pristojnost skupščine. Njeno imenovanje se opravi vsaj leto dni pred iztekom mandata, mandat komisije pa traja štiri leta. Tako bi imeli lahko le eno komisijo (sedaj UO PZS imenuje komisijo za pripravo volitev, skupščina pa volilno komisijo), poleg tega pa bi tudi za morebitne nadomestne volitve imeli komisijo, ki bi izvedla vse potrebne postopke.
 • ob pripravi pravilnikov komisij z zbori dejavnosti so bile ugotovljene določene nejasnosti, zato je smiselno preveriti vsebino 34. člena
 • v 39. členu je določen Varuh pravic gora. V kandidacijskem postopku za mandat 2014-2018 za to funkcijo ni bilo kandidata. Sicer pa je članice Nevladne skupine za okoljsko in društveno zakonodajo (sodelujejo PZS, LZS, RZS, ZTS) razpravljamo o možnosti, da se v sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami ustanovi skupen organ Varuh pravic narave.

Odprava nekaterih manjših nedoslednosti
 • preambula: potrebno je popraviti tipkarsko napako pri podatku o letnici ustanovitve Gorskega društva Triglavski prijatelji iz leta 1876 na leto 1872; 
 • 8. člen: uskladiti opis praporja PZS z dejanskim stanjem;
 • 27. člen, d) alineja: pristojnost skupščine je tudi »ustanovi, ukinja in spreminja komisije in odbore PZS«. Glede na to, da so komisije in odbori poimensko navedeni v statutu je potrebno za spremembo sestave teh organov spremeniti statut;
 • 28. člen, alineja h) je v nasprotju s 35. členom, 2. odstavek: o   28.člen: (predsednik) predlaga UO PZS v imenovanje in razrešitev vodjo in člane odborov iz 35. člena tega statuta, o   35. člen: Odbor vodi vodja, ki ga člani izvolijo izmed sebe na predlog predsednika PZS. o   potrebno jasno določiti, kdo imenuje vodjo odborov: ali UO na predlog predsednika ali člani odborov izmed sebe izvolijo vodjo na predlog predsednika;
 • 37. člen, alineja 4) določa »MDO PD o svojem delu vsako leto najpozneje do 31. 3. poročajo društvom in PZS«. Glede na to, da so MDO PD organi v sestavi PZS in da so poročila MDO PD sestavni del poročil o delu PZS v posameznem letu bi bilo potrebno datum spremeniti iz 31. 3. na 31. 1.;
 • 40. člen: poleg skupščine PZS imajo lahko sklepčnost nižjo od polovice tudi zbori dejavnosti komisij, a ne nižje od tretjine. 

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS 
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije