ponedeljek, 15. april 2024
POIŠČI

Stanje pred obnovo
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

četrtek, 15. november 2018 ob 15:00, ogledov: 13556

Vpis v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Objavil(a): Matej Ogorevc
Zakon o športu, ki je začel veljati 24. junija 2017, ter Pravilnik o vodenju razvidov na področju športa prinašata novosti tudi na področju strokovnega dela v športu. Strokovni delavci v športu morajo biti za nadaljevanje dela vpisani v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
Zakon o športu oz. Pravilnik o vodenju razvidov na področju športa določa, da morajo imeti za izvajanje strokovnega dela v športu strokovni delovci v športu ustrezno izobrazbo ali usposobljenost, vpisani pa morajo biti tudi v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.


Strokovno izobraženi in strokovno usposobljeni delavci v športu v okviru PZS so:
 • vodniki PZS (kategorije A-H),
 • inštruktorji planinske vzgoje,
 • turno kolesarski vodniki (I in II),
 • markacisti in inštruktorji markacisti PZS
 • mentorji planinskih skupin,
 • vaditelji orientacije,
 • varuhi gorske narave,
 • alpinistični inštruktorji,
 • inštruktorji športnega plezanja,
 • trenerji športnega plezanja,
 • vaditelji športnega plezanja.


Vsi zgoraj našteti kadri morajo za vpis v razvid predložiti:


Naziv usposobljenosti
 na področju športa in stopnja usposobljenosti na področju športa sta razvidna iz diplome, ki jo izda PZS (npr. Vodnik za zahtevne kopne ture B, 3. stopnja).


Izpolnjen obrazec Predlog za vpis v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu skupaj s prilogami pošljete na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana oz. na elektronski naslov gp.mizs@gov.si.

Strokovno izobražen in strokovno usposobljen delavec v športu, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim Zakonom o športu, bo lahko še naprej opravljal strokovno delo v športu, če bo do 24. junija 2020 opravil 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javno veljavnih programih usposabljanj, ki jih bo sprejel minister, pristojen za področje športa, na predlog pristojnega predlagatelja in po pridobljenem mnenju akreditacijske komisije.


Po vpisu v razvid je strokovni delavec dolžan sporočiti ministrstvu vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v razvid strokovno izobraženih ali strokovno usposobljenih delavcev v športu v skladu s 76. členom ZŠpo-1, v roku 30 dni.

Več informacij o vpisu v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu dobite pri strokovnih sodelavcih komisij PZS.


Priloga: 
PDF Obrazec Predlog za vpis v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu


Vpis v Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu ni enak vpisu v Razvid zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov. V Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu se morajo vpisati vsi usposobljeni delavci v športu, v Razvid zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov se pa vpišejo samo tisti usposobljeni delavci v šport, ki bodo dejavnost opravljali pridobitno.

Členi Zakona o športu, ki vplivajo na področje športnih strokovnih kadrov:

 • 46. člen (strokovno delo v športu):
  • (1) Strokovno delo v športu po tem zakonu predstavlja delo na področju športnih programov iz prvega odstavka 6. člena tega zakona in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.
  • (2) Strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki:
    - 1. ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu s tem zakonom in
    - 2. je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
  • (3) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za izvajalce dopolnilnega strokovnega dela, ki  sodelujejo v procesu športne vadbe.

 • 58. člen (vpis in izbris iz razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev  v športu)
  • (1) Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu. Predlogu za vpis je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
  • (2) Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu.
  • (3) Strokovno izobražen ali strokovno usposobljen delavec se po uradni dolžnosti izbriše iz Razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, če ministrstvo ugotovi, da: 1. je posamezniku s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja poklica v športu; 2. je podan predlog organa, pristojnega za nadzor, za izbris iz razvida; 3. ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.
  • (4) Strokovno izobraženega ali strokovno usposobljenega delavca ministrstvo iz Razvida izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu izbriše tudi v primeru, če to sam zahteva.
  • (5) Podrobnejši postopek vpisa in izbrisa iz Razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu določi minister.


Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim Zakonom o športu, izpolnjuje pogoje za vpis v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu le za določen čas - to je do 24. 6. 2020.
 Zakon o športu namreč v 92. členu (strokovna usposobljenost) določa:

 • Usposobljenost druge stopnje v skladu s starim Zakonom o športu ustreza usposobljenosti prve stopnje po novem Zakonu o športu (ZŠpo-1).
 • Usposobljenost tretje stopnje v skladu s starim Zakonom o športu ustreza usposobljenosti druge stopnje po novem Zakonu o športu (ZŠpo-1).
 • Ne glede na določbe novega Zakona o športu lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom, najdlje tri leta od uveljavitve ZŠpo-1 opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa star zakon.
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije